Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kylmästi Paras Oy

Varpukalliontie 2
01500 vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Lindeqvist
minna.lindeqvist@kylmastiparas.fi

Tietosuojavastaava

Minna Lindeqvist
minna.lindeqvist@kylmastiparas.fi

Rekisterin nimi

Kylmästi Paras Oy:n nettitilausjärjestelmän rekisteriseloste
https://intranet.esakuokka.fi/login/login

Rekisterin julkisuus

Nettitilausjärjestelmän käyttäjätunnuksien ja osoiterekisterin julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä. Käyttäjätunnukset katsotaan yrityksen tiedoiksi ja ne on jaettu rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tarkoitus on asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitäminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään käyttäjätunnuksia sekä osoite- että yhteystietoja. (Asiakasnumero (EK), yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yrityksen katuosoite, postinumero ja paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot järjestelmään saadaan asiakas- / palvelusuhteen yhteydessä, kun asiakkaalle luodaan tunnus järjestelmään. Tämän lisäksi järjestelmään kerätään toimitusosoitteita käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tietokanta ja palvelut toteutetaan Suomesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Nettisivulla on käytössä SSL-salaus. Tämän lisäksi tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Palvelussa ei ole kahdennettua tunnistautumista.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tiedot toimitetaan kahden (2) viikon sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:
timo.saarnikoski@esakuokka.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Rekisteriin tallennettavien informointi

Rekisteriin perustetaan tunnukset ja tiedot vain käyttäjän = rekisteröitävän omasta toiveesta.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät yksilöintitiedot poistetaan järjestelmästä, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän käyttäjä ei niitä enää tarvitse. Viimeistään kaksi (2) vuotta viimeisen tilauksen jälkeen.
Kylmästi Paras Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Kylmästi Paras Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Kylmästi Paras Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 2.2.2023